De vijf Kronen Ex.28:36


Ook zult gij een plaat van louter goud maken en daarop graveren als zegel-graveerwerk: Den HEERE Heilig.

De kroon werd vervaardigd uit een dunne plaat, uit één stuk van puur, massief goud. In tegenstelling tot de kroon, gedragen door royalty's op het hoofd, wordt deze gedragen op het voorhoofd en strekt zich uit van oor tot oor. Het was dun genoeg om het over het voorhoofd te buigen.

Het Hebreeuwse woord neh’-zer - נֵזֶר, hetwelk hier gebruikt wordt, betekent niet alleen kroon/diadeem, maar ook: toewijding, apart gezet, Nazireeërschap. Een toewijding tot het Priesterschap.

DIADEEM / KROON: Daar schenk Ik Davids hoorn weer nieuwe loten, de lamp van mijn gezalfde ontsteek Ik weer. Zijn vijanden zal Ik kleden met schande maar Davids diadeem krijgt zijn glans terug.’ Psalm 118:17-18

Apart gezet voor Hogepriester

Zo’n hogepriester hadden wij ook nodig: een die heilig is, schuldeloos, onbesmet, afgescheiden van de zondaars, en hoog verheven boven de hemelen; Iemand die zichzelf geheel toegewijd heeft aan God en te leven als een Nazireeër. Hebr.7:26 WB

Ook David spreekt hierover in Psalm 110 vs.2, 4 “De HEERE strekt van Sion Uw machtige scepter uit: heers te midden van Uw vijanden. De HEERE heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt Priester voor eeuwig, naar de wijze van Mechisedek.”

We vinden het woord ‘apart gezet’ afscheiden, ook terug in 2 Cor. 6:17 Paulus riep de gelovigen op om zich geheel toe te wijden aan God. God wil dat we op Hem gaan lijken en niet op de wereld. Besteden we heel veel tijd aan en in de wereld dan zullen we uiteindelijk de wereld gelijkvormig worden.

‘Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine.’ 2 Kor.6:16,17,18

Het lijkt wel of Paulus ons oproept om te leven volgens de gelofte van de Nazireeër. Als Paulus zegt: ‘scheid je af’ denkt hij waarschijnlijk hieraan. Het Griekse woord voor Nazireeër is näzorïos #G3478 dit betekent: iemand die apart is gezet, maar ook een titel die gegeven is aan Jezus. Hij ging wonen in de stad Nazareth, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’ Matt.2:23 WB Vert. Nazareth betekent: Hij die waakt/ beschermt, bewaart,

WAKEN/ BESCHERMEN: God zegt: Ik waak over Mijn woord om dat te doen. Jer. 1:12 Jezus zegt in Joh.17:12 Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam. Zoals vogels heen en weer vliegen boven hun jongen, zo zal de HEER van de machten Jeruzalem beschermen; Hij zal het beschermen en redden, Hij zal het behoeden en bevrijden. Jes 31,5

De twee Griekse Woorden voor Kroon is ‘stephanos, van stepho en diadema, van diadeo, wat ombinden betekent. Stephanos betekent, een kroon gemaakt van bladeren en werd gebruikt bij festiviteiten. De kroon die Jezus droeg was een stephanos kroon geweven van doorntakken. De kroon die bedoeld was om overwinning of koningschap uit te beelden, werd een kroon van bespotting. (Mt 27:29; Mk 15:17; Jn 19:2,5).

Tijdens de loopbaan waar Paulus het over heeft, de weg van de gelovigen, zijn er vijf kronen die door ons te behalen zijn. Elk van deze kronen die elk een bepaald aspect in het leven van de gelovige belichten, hebben recht-streeks betrekking op de handel en wandel van de verloste in deze wereld. Paulus laat ons wel weten dat wij tot het einde moeten lopen om de prijs te verkrijgen. Als eerste noemt hij de ‘ONVERGANKELIJKE KROON’ 1 Kor. 9:25 Als tweede de: ‘KROON DER RECHTVAARDIGHEID’ 2 Tim.4:7-8 Als derde kroon de ‘KROON DES ROEMS’ 1 Thess. 2:19 Als vierde: ‘KROON DES LEVENS’ Openb.2:10 Als laatste en vijfde kroon krijgen wij de ‘KROON DER HEERLIJKHEID’ 1 Petr. 5:1-4

Zoals eens de Zoon door de Vader werd gekroond met eer en heerlijkheid, zo zullen ook zij, die wandelen vanuit de zekerheid des geloofs, eens datgene mogen aanschouwen, wat voor iedere gelovige is weggelegd, de onverwel-kelijke krans der heerlijkheid. Opdat zij zich eens zullen nederwerpen voor Hem, die tot in alle eeuwigheden leeft.

Zo wierpen de vierentwintig ouderlin-gen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent het waard, Heere te ontvangen de heerlijk-heid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Openb. 4:10-11 HSV

AMEN

Bron Tjitske MeijerKEER TERUG
NAAR ARTIKELEN

home