9e Jaargang nr.98 Maart 2016 | 5777
verschijnt 1x per maand


Het Volmaakte Offer!

"Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen;
en Uw wet is in het midden mijns ingewands.”
Psalm 40:9


Vraag op straat aan de gemiddelde voorbijganger wat Pasen betekent, en men zal enkele dingen opnoemen, maar de werkelijk betekenis blijft toch voor velen een mysterie. Gelovigen zullen, hoop ik, wel die vraag kunnen beantwoorden en je vertellen dat het met het sterven, met de kruisiging, van Jezus Christus te maken heeft, en vergeving van zonden. Maar weinigen beseffen de werkelijke reden waarom Jezus Christus die weg aflegde naar Golgotha. Dat Zijn dood en opstanding een veel diepere betekenis heeft en veel verder reikt dan dat!

Iemand vroeg: “Waarom wordt er in zoveel “Gereformeerde kerken” steeds de nadruk gelegd op de “ellende” van de mens! En waarom wordt altijd de weg van de bekering uitgelegd via ellende, verlossing en dankbaarheid. Waar vindt u in de Bijbel dat we ons eerst voor 100 procent bewust moeten zijn van onze ellendige staat, voordat Jezus ons wil redden?”

In Hosea 4 vs. 6 staat: “Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis” Wanneer we de moeite zouden nemen om de prediking, die op de zondag wordt gepredikt, te onderzoeken in het licht van God , dan zouden er al heel wat onopgeloste vragen beantwoord worden. God heeft Zijn verlossingsplan vanaf Genesis 1 aan ons bekend gemaakt. Nergens vind je in de Bijbel waar staat dat je eerst voor 100% bewust moet zijn van je “ellendige staat” of zoals ik het zou willen benoemen: “Je zonden”. We leven in een gebroken wereld en worden dagelijks overspoeld met de zonde van deze wereld die steeds meer terrein wint in onze huizen! Dus je begrijpt wel dat we niet verlost zijn en niet verlost worden van “de ellende ” van deze wereld. Integendeel zelfs, de Bijbel laat ons weten dat de zonde zal toenemen.

Jezus vraagt niet van mij, niet van jou, om eerst 100% bewust te wezen van je “ellendige staat” voordat je Zijn offer mag aanvaarden. Nergens in de Bijbel kun je dit soort eisen terug vinden want Hij weet dat we in onszelf noch het vermogen, noch de natuur hebben om alles goed te doen. We moeten ons ervan bewust worden dat onze lichamelijke mens neigt naar de zonde, terwijl onze geestelijke mens dat niet doet en je gaat ervaren, als kind van God, dat er een voortdurende strijd gaande is. Je zult dan waarschijnlijk net als Paulus hetzelfde uitroepen: "Ik ellendig mens!" Let wel: Paulus zegt niet dat hij een zondaar is en daardoor ellendig is, maar Paulus zegt dat hij zich ellendig voelt vanwege die strijd die er is. Niet de strijd als zondaar, maar de strijd tegen zijn eigen lichaam dat nog steeds trekt naar de zonde. En dat voelt ellendig! Maar hij zegt er achteraan: "Ik dank God door Jezus Christus!" (Romeinen 7:24-26)

Het goede nieuws is dat God Zijn Zoon gegeven heeft voor jou, voor mij, voor een ieder die in Hem wil geloven. Het is het grootste wonder der menswording dat de Godheid in een lichaam gewoond heeft in de mens Yeshua. Hij was slechts met één ding vervuld en dat was om de wil van Zijn Vader te volbrengen. Jezus, Die, door Zijn offer, ons met God verzoend heeft! Als je erover nadenkt dan duizelt het want wees maar eerlijk: jij en ik, wij kunnen dit niet bevatten! We naderen Pasen (Pesach), een heenwijzing naar Yeshuah, het ware Paaslam (Pesach-Lam), dat voor ons werd geofferd! Een feest dat God zelf heeft ingesteld. Maar om dit feest te willen vieren zul je je met God moeten verzoenen door een stap te nemen in geloof en door Zijn offer aan te nemen. Aan jou de keuze!

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga maar eeuwig leven ontvangt”.
(John. 3:16)


G'ds zegen Tjitskehome


Lees meer »