9e Jaargang nr.97 Februari 2016
verschijnt 1x per maand


Maak Hem Wakker!

"Terwijl zij op het meer waren, stak er plotseling een hevige storm op.
Jezus lag rustig te slapen en werd er niet wakker van!
Marcus 4:37,38 | Matt.8:25 (Vrije Vert.))


De discipelen, die gewend waren om dagelijks het water op te gaan, kenden het leven in en op zee 'als hun broekzak'. Maar toch raakten zij in paniek toen, terwijl zij naar de overkant wilden gaan, er plotseling een hevige storm losbarstte. Door hun angst waren ze blijkbaar vergeten dat Jezus ook aan boord was. En Hij merkte er ‘schijnbaar’ niets van want Hij bleef gewoon doorslapen. Uiteindelijk, toen het schip dreigde te zinken, riepen zij in hun nood naar Jezus en maakten Hem wakker met de woorden: “Meester, Meester, red ons wij vergaan!” En Jezus stond op en sprak tot de storm “Zwijg, wees stil” en het werd volkomen stil. De discipelen waren verbaasd en zeiden: “Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen?”

Het is de God van Abraham, Isaäc en Jacob, die ongeëvenaard is in Zijn Almacht. Het is de Eeuwige die de schuimende golven van de Rode Zee overeind hield en zo een weg baande ten behoeve van Zijn volk om hen te bevrijden van de Egyptenaren. Zijn woorden: “Zwijg stil” brengen niet alleen de bulderende zeestorm tot bedaren maar zullen, op Zijn tijd, ook het bulderen van alle volkeren tot zwijgen brengen. Volken zijn even onstuimig en moeilijk te regeren als de zee zelf. Zij zijn veranderlijk, verraderlijk, rusteloos en onstuimig. Zij kunnen geen toom verdragen en willen door geen wetten in bedwang worden gehouden. Hij laat toe dat de woede van Zijn vijanden zich tegen Hem verheffen en Zijn Koninkrijk, maar ook die woede beheerst Hij naar Zijn welbehagen. Er gebeurt niets buiten Hem om! Hij heeft het laatste woord!

Net zoals de discipelen vraag jij je misschien ook af, sinds je een volgeling van Jezus bent, waarom je al die beproevingen moet meemaken waarbij je geloof zelfs schipbreuk dreigt te lijden. Maar Jezus wil dat wij van deze storm een les zullen leren. Velen van ons verkiezen de begaanbare weg maar als wij Hem willen volgen dan betekent dit de weg volgen die Hij gaat. Hij verkoos om met Zijn discipelen over het water te gaan en Hij had daar een goede reden voor. Deze storm namelijk was om hunnentwil opdat de Zoon erdoor verheerlijkt zou worden. Jezus wilde hen tonen dat zij, die met Hem over de oceaan van deze wereld gaan, ervaren dat de zee er niet altijd gladjes bij zal liggen en de zon niet altijd hoog aan de hemel zal schijnen. Nee, we moeten er zelfs rekening mee houden dat er moeilijke tijden voor de deur staan. En niet zoals vele welvaartspredikers ons vertellen, dat alles gladjes zal verlopen nu je een volgeling van Jezus bent geworden. Hun boodschap kan op het eerste gezicht goed klinken maar wanneer je het Woord van God zelf onderzoekt zul je ontdekken dat hun woorden ten diepste haaks staan op het Evangelie van onze Heiland. Sommige leren, onder andere, dat alle gelovigen recht hebben op voorspoed, welvaart en gezondheid! Maar dit is niet wat de Bijbel ons leert.

We weten dat, ook wanneer je een kind van God bent, het niet altijd voorspoedig gaat. Velen hebben het financieel zwaar en kunnen net het hoofd boven water houden. Anderen kampen weer met hun gezondheid. Word wakker lieve mensen! Er raast een storm over deze wereld van veel dwalingen, lauwheid, geloofsafval en hebzucht. Jezus heeft ons hiervoor gewaarschuwd; “Ziet toe dat niemand u verleidde”

Wanneer donkere wolken je leven overschaduwen en een stormdepressie over je leven trekt, is het zo begrijpelijk dat je Jezus op dat moment vergeet, simpelweg omdat je angst en je paniek op dat moment groter is dan je geloof. Doe dan net als de discipelen, schreeuw het uit naar Hem! Maak Hem wakker! Meester, Meester, red mij! Hij alleen kan rust brengen in je ziel. De ware discipelen kwamen niet om en ook als jij in de boot stapt met Jezus kom je niet om. Volkomen vertrouwen op God is dat, ondanks dat de storm rondom je tekeer gaat, je toch rustig je hoofd kunt neerleggen op het kussen van een zuiver geweten en in vrede kunt slapen met die zekerheid dat Hij alles in Zijn hand heeft. Laten we wel wezen: Wij hadden allang schipbreuk geleden indien Zijn hand ons niet had bewaard. Christus kan wel slapen maar Hij zal Zich nooit verslapen! Hij zal zorgen dat je veilig aan de overkant komt.


G'ds zegen Tjitskehome


Lees meer »