Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 6e Jaargang nr.64 Mei 2013Bijbelvers voor deze Maand:

"die zelf onze zonden in Zijn
lichaam op het hout gebracht
heeft, opdat wij, aan de zonden
afgestorven, voor de
gerechtigheid zouden leven"
(1 Petrus 2:24).

Wie is de Koning?

Wie is toch, de Koning der Ere?
De HEERE sterk en geweldig,
De HEERE, geweldig in de strijd.
Hij is de Koning der Ere!
Psalm 24:8,10b“


Oranje boven, oranje boven, leve de koning! ‘Oranje boven’ is de naam van een Nederlands volksliedje en benadrukt de band met het koningshuis, ‘De Oranjes’. De strijdkreet ‘Oranje Boven’ van de watergeuzen verwijst zowel naar de vlag als naar hun leider, Prins Willem van Oranje. Behalve oranje kreeg de vlag de Koninklijke kleur blauw van het geslacht Nassau. De Nederlandse driekleur werd een symbool van vrijheid en bleef dat ook toen de kleur oranje van de vlag later in rood veranderde. Bron WikipediA Oranje is weer sterk vertegenwoordigd tijdens de inhuldiging van onze nieuwe koning. De voorbereidingen zijn in volle gang. De winkels liggen vol met allerlei ‘oranje’ prullen en lekkernijen! En dit alles tegen Oranje prijzen! Ook de oranjeoutfits worden weer massaal ingekocht, niets is te gek voor deze dag. Iedereen zingt die dag uitbundig mee met het nieuwe koningslied! En de keeltjes worden soepel gehouden door de nodige koningsbiertjes, die speciaal voor koning Willem Alexander gebrouwen worden, evenals vele andere alcoholische drankjes. Het overgrote deel van Nederland volgt, als kuddedieren, de grote massa! En dan de vraag: Hoe zit het dan met de crisis? We moeten toch allemaal een stap terug? Er hangt een behoorlijk prijskaartje aan dit feest. Wie gaat dit uiteindelijk betalen? En is deze inclusief de schade? Naar de berichten loopt het in de miljoenen! Toch, volgens Rutte, zal deze dag een sober karakter hebben en binnen de financiële grenzen van de huidige economische moeilijke tijd worden gevierd! Enkele opvallende tegenstellingen tussen onze nieuwe koning Willem Alexander, en KONING JEZUS. Beatrix, dit jaar 75 jaar oud geworden, neemt afstand van de troon ten gunste van haar zoon. Zij is 33 jaar koningin geweest. Op 30 april geeft zij officieel het stokje over aan haar zoon!

Jezus Christus, de Eeuwige God, kwam naar de aarde en nam de gestalte van een dienstknecht aan. Op 33 jarige leeftijd, legde Hij, geheel vrijwillig, Zijn leven neer. Hij stierf aan het Kruis op Golgotha ten gunste van de gehele mensheid. Hij heeft niet het stokje, maar het Koningschap overgedragen aan Zijn Vader. Want er zal niemand zijn die Zijn plaats kan innemen. Na drie dagen stond Hij weer op uit de dood!

De inhuldiging van de nieuwe koning wordt tot in de puntjes toe voorbereid. Al maanden van te voren lagen de plannen op tafel. Het mag aan niets ontbreken. Geen 150.000 ballonnen de lucht in maar wel een nieuwe munt! Op de speciale munt tere ere van de troonswisseling staan zowel het portret van koningin Beatrix als het portret van prins Willem-Alexander. En natuurlijk zal de rode loper worden uitgerold. Deze dag zal verlopen als een sprookje, compleet met kroon, rode loper, baldakijnen en herauten.

De inhuldiging van Jezus was sober. Niemand was van Zijn inhuldiging op de hoogte dan alleen Zijn Vader! Dit plan lag al klaar voor de grondlegging der wereld. Nee, er waren geen toeters, bellen en banieren die Hem begroetten. Geen rode loper die voor Hem werd uitgerold. Het waren de mensen die hun mantels uit- spreidden op de weg als een loper, Zij maakten van palmtakken banieren om Hem te begroeten. Deze dag zou niet verlopen als een sprookje maar als een harde werkelijkheid.

Zodra Willem Alexander de akte heeft ondertekend is zijn koningschap bevestigd.

In tegenstelling tot Jezus. Hij hoefde geen akte te ondertekenen want Zijn Koningschap is van het begin der wereld al bevestigd.

Na het tekenen van de akte gaat men naar het balkon waar Prinses Beatrix haar zoon zal voorstellen aan het Nederlandse volk als hun nieuwe koning. Leve de koning - Leve de koning!

Jezus, werd gebracht naar het gerechtsgebouw waar Hij Zijn Koningschap bevestigde aan Pilatus. ‘Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen.’ Daarna stelde Pilatus Hem voor aan het volk als hun Koning. En zij riepen: “ Weg met Hem, weg met Hem, Kruisig Hem, kruisig Hem!”

Daarna houden zowel Prinses Beatrix als Koning Willem Alexander een korte toespraak voor het Nederlandse volk. Ook Jezus hield een korte toespraak.

‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!

Voor deze speciale dag is er een lied gemaakt. Het is de bedoeling dat heel Nederland op één en hetzelfde moment het koningslied over het koningspaar gaan zingen, spelen en dansen. De Nederlandse Publieke Omroep heeft 150.000 euro uitgegeven aan het Koningslied!! Het lied zal in Ahoy worden gezongen.

Voor Jezus werd geen lied geschreven maar toen Hij Zijn intocht deed in Jeruzalem op een ezel!, kwamen de feestgangers Hem tegemoet en riepen voorafgaand aan Zijn kruisiging!
‘Hosanna, de Zoon van David, gezegend Hij, Die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoogste hemelen!’

De Hebreeuwse roep Hosha Na wat letterlijk: Help nu! (Help toch!) betekent. (Ps.118:5) En Hij stelde hen gerust met de woorden:
‘Vrees niet Sion, je Koning is in aantocht!

Welke attributen spelen een rol bij de troonswisseling?

Een gouden kroon. De kroon symboliseert de soevereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden.
De scepter; het symbool voor het gezag van de koning;
De rijksappel; symbool voor het grondgebied van de koning;
Het rijkszwaard; symbool voor de macht van de koning;
       Koning Willem Alexander wordt niet gekroond. In Nederland wordt een nieuwe koning niet gekroond maar ingehuldigd.

*De Kroon: Jezus werd gekroond met een Doornenkroon.
        Maar wij zullen Hem zien met heerlijkheid en eer gekroond Zijn Hemelvaart was Zijn Kroningsfeest! Hebr.2:9
*Scepter: Uw troon, o God, staat voor altijd en eeuwig, Uw Koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Ps.45:7
*Rijksappel: Alzo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; Jes.66:1
        Want de ganse aarde behoort Mij toe! Ex.19:5b *Zwaard: En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand;
        en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard;         en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.Openb. 1:16

De erfenis? Koning Willem Alexander erft een instabiel land met een torenhoge schuld. Hoe gaat hij dit oplossen en wat kan hij er aan doen?

KONING JEZUS erft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, “Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.”

Onze erfenis in Christus?
Bij God hebben wij een bestaande en vastgelegde hemelse bestemming. Wij zullen Hem zien! De kroon des Levens! Zijn eigendom! Verlost,Vergeven, Rom.8:15-17, Ef.1:3,7

Feest:
Slechts 2000 genodigden zijn er uitgenodigd op het feest van Koning Willem Alexander in het Muziekgebouw!

Op het feest van KONING JEZUS zal er een grote schare zijn die niemand tellen kan. Uit alle volken en stammen en natiën en talen zullen zij staan voor de troon en voor Het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun handen. En wij, op één en hetzelfde moment zullen roepen met luide stem: ‘De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam.’ Openb..7:9-10

Wie is dan toch Die Koning? Wie is Hij in Persoon?

‘De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in den strijd.” Hij, Die de overwinning heeft behaald over zonde, dood en hel.
Voor eeuwig en altijd gekroond als Koning der Koningen en Heer der Heeren.

G'ds zegen,
Tjitske

home


Lees meer »