Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 14e Jaargang nr.163 Augustus 2021 | 5781


Hoogmoedswaanzin!

“Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods,
opdat Hij u verhoge te Zijner tijd”.
1 Petrus 5:6


De hedendaagse gebeurtenissen, die wereldwijd plaatsvinden, geven bij velen een gevoel van verbijstering. In grote delen van Europa, Australië en China worden we overspoeld door overstromingen als gevolg van hevige regenval. Enorme bosbranden die men niet onder controle kan krijgen. Canada en delen van Amerika en zuid Europa worden geteisterd door extreme hitte. Door een valwind, in Leersum, knakten duizenden bomen als luciferhoutjes. God laat de mensen zien dat, ondanks alle kennis die zij, tot nu toe, hebben vergaard, zij niet in staat zijn om iets tegen al dit natuurgeweld te kunnen doen. Het is God die deze wereld in Zijn hand heeft. God laat zien Wie Hij is, met de bedoeling dat de mens tot inkeer komt. Maar de mens gaat aan Zijn waarschuwingen voorbij. Hij let niet op de tekenen die Hij geeft.

Het zal zijn als in de dagen van Noach. ‘Want zoals zij waren in die dagen vóór de zondvloed, etend en drinkend, trouwend en uithuwelijkend, tot op de dag dat Noach in de ark ging, en zij het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zó zal [ook] de komst van de Zoon des mensen zijn’. (Mattheüs 24:37-39). In Lucas 17 vergelijkt de Here Jezus die dagen ook met de dagen van Lot: ‘zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden’. (vers 28). Wat Jezus hier duidelijk wil maken is dat de mensen in de eindtijd alleen nog met deze dingen bezig zijn. Ook Paulus waarschuwt ons. In 2 Tim.3 lees je de tijd waarin we nu leven. Sla er acht op. Lees voor jezelf 2 Petrus 1:19. Blijf wandelen in Zijn Licht!

Onze hoogmoed keert zich tegen ons!

Hoogmoed is de oerzonde. Er is geen zonde, die zo diepgeworteld is in het mensdom, als de hoogmoed. Ze is in ons hart de grootste en dikste tak aan de boom van zelfzucht. Daarom komt waarachtige ootmoed zo zelden voor, ook onder christenen. De hoogmoed is een hoofdpersoon en aanvoerder te midden van alle ongerechtigheden; hij is als een Farao die God uitdaagde tot de strijd, of die zichzelf God gelijk maakt, zoals Nebukadnézar deed. “Is dit niet het grote Babel dat ík als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit?” (Dan.4:30) Hij zet in zijn hoogmoedswaanzin zijn eigen naam op alles wat Babel is. God is lankmoedig en vol genade. Hij had Nebukadnézar, na de waarschuwing van Daniël, nog een vol jaar de tijd gegeven om zich te bekeren, maar zijn hoogmoed nam slechts toe. Na een jaar werd Koning Nebukadnézar door God vernederd en hij werd geslagen met waanzin en leefde als een wild dier. Zeven jaar hield zijn hoogmoed stand totdat hij brak en zich verootmoedigde. God in Zijn grote genade, herstelde hem, nadat hij zich bekeerd had, in zijn waardigheid en in zijn positie. Hij heeft een zeer harde les moeten leren om tot inzicht te komen.

Hoogmoed is je ziel verliezen!

Hoogmoed staat op zand; erger dan dat, het zet zijn voet op golven die wijken onder zijn stap; nog erger, het staat op luchtbellen die spoedig moeten springen onder zijn voeten. Van alle dingen heeft de hoogmoed de minste grond; het heeft geen enkele vaste rots waarop het kan staan. We hebben redenen voor bijna alles, een reden voor hoogmoed hebben we niet. Hoogmoed is iets wat ons vreemd zou moeten zijn, want we hebben niets om hoogmoedig over te zijn. Hoogmoed kost tenslotte je ziel en zaligheid. U kunt beter uw hoogmoed verliezen dan uw ziel. Bron: Spurgeon


Tjitske Meijer