Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 14e Jaargang nr.159 April 2021 | 5781


Och of gij ook deze dag verstond...!

“Waarom maakt u het veulen los?
Omdat de Heere het nodig heeft”.
Lukas 29:33,34 / Matt.21


Inmiddels liggen de verkiezingen weer twee weken achter ons. Ik weet niet of u het hebt gevolgd maar een van de vele onderwerpen die besproken werden ging over milieu. Er wordt al jaren naar oplossingen gezocht om de aarde te redden. Maar het zal tevergeefs zijn! Want, dat kunnen we niet. We kunnen nog zoveel maatregelen nemen, we kunnen allerlei scenario’s bedenken, het zal de mens niet lukken. Waarom niet? Omdat de wereld nog steeds onder de heerschappij van satan ligt. (Joh.12:33/ Efez. 6:12) Zolang satan nog over deze wereld regeert, zal deze wereld er niet beter op worden. Hij heeft nog nooit iets goeds gedaan in deze wereld, ook niet in uw leven, ook niet in mijn leven. Hij is alleen uit op dood en verderf.
De Enige Die de wereld kan redden is Jezus Christus!

De verschijning van de Redder!

Jezus kwam naar ons toe! Rijdende op een ezel in alle zachtmoedigheid en nederigheid kwam de Vredevorst Jeruzalem binnen. Zachtmoedig betekent hier niet: iemand die naar zijn omgeving vriendelijk en toegeeflijk is. De zachtmoedige verkeert steeds in het dal, in de verdrukking, in de armoede en rechteloosheid. ‘Alleen de in deemoed en nederigheid geklede macht verdient lof en aanbidding’.(Luther) Wat kunnen onze wereldleiders, de politieke leiders (van ons land) hier veel van leren! Want deze eigenschappen ontbreken bij de meesten! Deze wereldleiders zijn alleen uit op politieke en financiële macht!

Toen begon het volk te roepen: “Hosanna, Zone Davids gezegend is Hij Die komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen”. Hosanna betekent: ‘Och Heere geef nu verlossing’. Hoe snel kan vreugde omdraaien in nijd en toorn want enige dagen later schreeuwden ze: ‘Kruisigt Hem! Kruisigt Hem! Hoe bedroefd was Jezus over Zijn volk, toen Hij weende over Jeruzalem. Hij zag in de Geest wat niet alleen Zijn volk, maar ook de gehele wereld te wachten stond. …Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot u vrede dient… (Lukas 19:42). Dezelfde droefheid vervult ook heden ten dage nog Zijn hart, wanneer Hij de zondaars aanziet in hun verharding – en weigering hun zonde los te laten. God spreekt vandaag de dag tot ons allen: ‘Heden, indien gij Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet” (Hebr.4:7).

“En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duister plaats … (2 Petr.1:19-21) Alle voorzeggingen aangaande Zijn eerste komst zijn letterlijk vervuld. Maar ook Zijn wederkomst zal letterlijk in vervulling gaan. Jezus heeft het zelf geopenbaard aan Zijn dienstknecht Johannes wat er staat te gebeuren… “Gezegend is hij, die leest, en zijn zij die horen de woorden der profetie, en die bewaren…”(Openb.1:1-3).

Hef je hoofd omhoog: zie de Koning komt. Niet als de ‘Lijdende Knecht des Heren’, maar als Rechter en Koning!

Aanbevolen om verder te lezen: Jesaja 62: 1-12


In Hem verbonden,
Tjitske
home


Lees meer »