Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 13e Jaargang nr.153 November 2020 | 5781


Gebruik het Middel!

‘Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,
alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden…’
Johannes 3:14-18


Terwijl het virus in alle hevigheid toeneemt, merk je ook dat veel mensen het zat beginnen te worden. Dagelijks worden we geconfronteerd, via de media en internet, met (corona) protesten. Er is veel gemopper en overal hoor je klaagzangen opstijgen: ‘We willen onze vrijheid terug. We doen niet meer mee, we zijn al die regeltjes zat, het duurt te lang’. Als we konden terugluisteren naar het geklaag van de Israëlieten tijdens hun reis naar het beloofde land, als je goed luistert, hoor je dan niet als het ware jezelf mopperen en klagen? Duurt het voor jou ook niet te lang? Vaak komt ons gemopper voort uit frustratie!

De Israëlieten mopperden, klaagden en kwamen in opstand tegen God en tegen Mozes: "Waarom hebt u - dat is Mozes en God - ons uit Egypte weggehaald om ons in de woestijn te laten sterven? Want er is noch brood noch water en wij walgen van dit flauwe spul” (het manna). Inmiddels was dit al de 7e keer dat zij in opstand kwamen. Hun gemopper was onterecht want er was voedsel genoeg. Maar het was niet het voedsel waar zij naar verlangden – gewoon voedsel! En we zien dat God, na al hun gemopper, hierna Zijn hand terugtrok en giftige slangen losliet. Door de beet van deze giftige slangen stierven veel Israëlieten!

Het is geen vraag of deze vurige slangen een oordeel van God zijn, dat is vast en zeker het geval. Het is geen vraag of het coronavirus een oordeel van God is, dat is het vast en zeker. Al de gevolgen van de zonden zijn oordelen van God over de zonden, en dat moet ons verootmoedigen. Het volk kwam tot erkentenis dat zij in opstand kwamen tegen God en tegen hun leider Mozes.

Er werd een beroep gedaan op Mozes, hun leider, om tot God te bidden met de vraag of Hij deze slangen bij hen weg wilde nemen. Maar God nam de slangen niet weg! De straf op de zonde – de dood - werd niet weggenomen. In plaats daarvan gaf Hij Mozes de opdracht om een koperen slang te maken en deze op een stok te plaatsen. God zelf openbaarde aan Mozes een ‘middel’ tot genezing. Hij, Die het oordeel heeft gezonden, wijst ook het geneesmiddel aan. Wilden zij in leven blijven dan moesten zij opkijken naar de koperen slang, naar de plaats waar Jezus eenmaal de slang, satan, zou overwinnen.

Velen geloofden toen niet in het ‘middel’ en stierven dan ook. En velen geloven ook nu niet! Het is net als in de dagen van Noach waar God ‘de ark als middel’ gaf om aan de zondvloed – de dood - te ontkomen. Het is de hoogmoed van de mens die weigert tot op vandaag de dag te geloven in het Evangelie. Zij weigeren om op te kijken naar het Kruis, het enige ‘middel’ om genezen te worden, het enige middel om eeuwig leven te ontvangen. Zoals God de slangen niet wegnam zo neemt God ook het coronavirus niet weg. God wil dat de mens tot erkentenis komt, dat de mens tot bekering komt en gered worden van het zondevirus!

Vraag jezelf eens af: “Waar heeft het coronavirus jou tot op vandaag de dag gebracht?” Het overgrote deel van deze wereld is nog besmet met het dodelijke zondevirus. Ben jij bereid om Gods ‘middel’ te zijn, om Zijn Naam bekend te maken en om mensen te wijzen op het Kruis, op Zijn Zoon Jezus Christus? Er is geen ander ‘middel’ om met God verzoend te worden! Jezus maakt een aangrijpende vergelijking: Hij zegt: ‘Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden.’ In feite zegt Hij: Zoals het toen gegaan is met de koperen slang (Numeri 21), zo zal het ook nu op dezelfde wijze gebeuren.

Wees waakzaam: Let op de tekenen der tijden! Matt.24 - Marc.13 - Luk. 17 & 21 (lees voor jezelf) Wees niet naïef. Vertrouw Hem, God heeft alles onder controle!. Er gebeurt niets zonder dat Hij het toestaat!

Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »