Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 13e Jaargang nr.152 September 2020 | 5781


Van Chaos naar Orde!

“Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde
en allerlei kwaad hoogtij.”
Jacobus 3:16 NBV


IN GENESIS 1-2 zien we de perfecte orde en dit zien we ook weer terug in de laatste 2 hoofdstukken van het Boek Openbaring. Maar in alles wat er tussen ligt, heerst er chaos! We lezen in Genesis 1 het ontstaan van de wereld. “De aarde was woest en vormloos en duisternis heerste over de oppervlakte van de wateren”. Het was een beeld van wanorde (chaos) en onzekerheid, een wereld zonder orde. Alles was "vormloos en leeg". De Hebreeuwse woorden hier suggereren dat er verwarring, leegte en verspilling was. Maar God veranderde alles toen Zijn Geest "in beweging" kwam . Het Hebreeuwse woord voor beweging is “râchaph” en komt slechts drie keer in drie verzen voor in de Hebreeuwse concordantie en betekent o.a. broeden ... bestuderen ... onderzoeken ... treuzelen. En pas na alles goed overwogen te hebben ondernam God actie en begon Hij dag na dag orde te scheppen in de chaos,en rangschikte Hij alles in een welgeordende wereld. En na zes dagen zag Hij dat alles wat Hij geschapen had “zeer goed” was!

God gaf de mens, “de kroon” op Zijn schepping, de opdracht om voor Zijn schepping te zorgen. Maar satan schiep verwarring in hetgeen God had gezegd en liet de mens Eva weten dat zij niet zou sterven wanneer zij van de verboden vrucht zou eten. De leugen werd geloofd boven het Woord van God! Adam en Eva beseften te laat dat zij hun erfdeel, het eeuwig leven, hadden ingeruild voor een stuk fruit! Sindsdien heeft chaos geregeerd tot op vandaag de dag en dat is precies de toestand van elk mens die zonder God leeft. Het is stuurloos, vormloos en ontdaan van Gods zegeningen.

De coronapandemie stort de wereld in de diepste recessie sinds de tweede wereldoorlog en wereldwijd neemt de chaos, die grotendeels door de mens zelf veroorzaakt wordt, in hevigheid toe. Chaos een beeld van totale wanorde waarin men het overzicht kwijt is. “De bekende Floris Bakels heeft ooit eens geschreven dat de Duitse concentratiekampen (fabrieken van de dood) niet een of andere bizarre werkelijkheid waren. Nee, in de concentratiekampen konden we zien waartoe een mens, zonder God, kennelijk in staat was en is. Het moorddadige komt ons niet op de een of andere manier aanwaaien, maar is kennelijk met het mens-zijn gegeven. En er is maar weinig voor nodig om het actief te maken. Groepsdruk, drank, drugs, invloeden van de media, verkeerde muziek ect…leiden ertoe dat diepe lagen in de menselijke conditie naar boven komen. En dan is de moordenaar present. Kaïn is onder ons en in ons! (Gen.4) Laten we dat onthouden! “

We weten dat satan de auteur is van verwarring en rondgaat als een briesende leeuw. (1 Petr. 5:8) Wees dus waakzaam want er lopen vele briesende leeuwen rond op deze aardbol. Veel gebrul, maar uiteindelijk zal ook hun mond gestopt worden. Het kwaad heeft niet het laatste woord! God heeft voor alles een tijd vastgesteld voor de uitvoering van deze wereld, ja zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.” (Pred.3, Spr.16 vs.4) Het betekent niet dat God de Auteur van het kwaad is. God maakt de mens niet slecht of goddeloos, Hij heeft de mens oprecht gemaakt. De mens heeft zichzelf, door zijn eigen zonde en dwaasheid, slecht gemaakt om van God weg te lopen. En de mens loopt vandaag de dag nog steeds weg van God!

De Enige Die deze chaos kan herstellen is Jezus Christus, de erfgenaam van alle dingen. (1) Hij zal Zijn erfenis herstellen en dan zal er in deze “nieuwe wereld” geen lichamelijke, emotionele, relationele of spirituele wanorde meer zijn. (2) Het zal een wereld zijn waarin gerechtigheid woont, of in welke rechtvaardigen alleen wonen. Is jouw leven een chaos? Maak je leven dan in orde met je Maker. (3) Zoek Hem en leef! (4) Wees niet langer bevriend met de wereld, want wie bevriend wil zijn met de wereld maakt zich tot vijand van God.

Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »