Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 13e Jaargang nr.146 Maart 2020 | 5780


Carnaval & Bezinning!

“Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt:
Overspel, hoererij, losbandigheid, dronkenschap etc….”
Galaten 5:19-21 (vrije vertaling)


Carnaval is van oorsprong een gekerstend heidens volksfeest. Het valt binnen de christelijke traditie op de zondag, maandag en dinsdag direct voorafgaand aan de vastentijd van 40 dagen. Carnaval is bij uitstek het feest van zotheid, spot en uitbundigheid. Carnaval is al terug te vinden ver vóór ‘Christus’ Zijn tijd. Deze goddeloosheid kwam al in het oude Babylon, in Mesopotomië in Egypte, bij de Grieken, de Romeinen en de Germanen al voor. In de historische verankering van het carnavalsfeest zijn grofweg twee stromingen te onderscheiden. Op de eerste plaats is er de visie op het feest als een van oorsprong heidens lentefeest met vruchtbaarheidsrituelen. Koning Winter moest worden verdreven zodat de vruchtbaarheid na de winter terug kon keren. In de middeleeuwen zou de katholieke kerk dit heidense feest gekerstend en opgenomen hebben in de liturgische jaarkalender. (Bron Wikipedia)

Een blik in de geschiedenis laat zien dat carnaval direct met Aswoensdag en de voorafgaande en navolgende vastentijd verbonden is, zonder ‘dit carnaval’ zou het helemaal niet denkbaar zijn. Zowel de veertigdagentijd als Aswoensdag en Goede Vrijdag is van katholieke oorsprong en niet Bijbels.

“Kerk in Actie” start weer een ’40-dagentijd’ met als thema: “Heel Holland vast…omdat we geloven in delen!” Nee, het is niet: “Heel Holland bakt”, want we bakken er helemaal niets van! Waarom komt ‘Kerk in Actie’ ieder jaar weer opnieuw met deze veertigdagentijd om, na carnaval, een tijd van bezinning te gaan nemen? Volgens hen is vasten een beproefde manier om je voor te bereiden op Pasen! Het ‘feest’ van Jezus opstanding uit de dood. Wat voor nonsens is dit eigenlijk als je hier goed over nadenkt. Drie dagen je helemaal uitleven en te keer gaan als een beest en dat je blijkbaar alles mag doen wat God verboden heeft! Om daarna weer opnieuw een tijd van vasten en een tijd van bezinning te nemen? Weet men tegenwoordig nog wel wat (Bijbelse) bezinning inhoudt?

Bezinning betekent: ‘Bewustwording, nadenken, tot inkeer komen, bekeren’. Helaas hoor je de ‘oproep tot bekering’ niet of nauwelijks nog binnen de gemeente van Jezus Christus. Alhoewel vasten meerdere malen terugkomt in de Schrift, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zegt de Bijbel niets over deze vorm van vastentijd. God heeft ons nergens de opdracht gegeven om dit te doen. Ook Jezus en Zijn discipelen namen geen deel aan de veertigdagentijd. Een beproefde manier om je voor te bereiden op Pasen snap ik ook eigenlijk niet echt. Een tijd van bezinning en vasten is geweldig, maar doe het dan wel op de Bijbelse wijze. Het heeft niet zo zeer te maken met het “doen” van het vasten maar het heeft te maken met je hartsgesteldheid. ( Dan.10:3 ) Beproefd betekent o.a. betrouwbaar! Vraag je af of dit soort vasten (na carnaval) betrouwbaar is. Of dit aangenaam is voor God! Ik geloof het niet!

Dan blijft de vraag: Hebben we ooit nagedacht over waarom we de dingen geloven die we geloven? Waarom we dingen doen die we doen? Paulus waarschuwt ons: “Beproef (onderzoek, test) alle dingen, behoud het goede.” ( 1 Thess. 5:21-22 – lees voor jezelf ook 2 Petr.2:13-14 )


Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »