Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 10e Jaargang nr.112 Mei 2017 | 5777


Over smaak valt niet te twisten!

“En Abram zeide tot Lot: Laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u,
en tussen mijn herders en tussen uw herders;
want wij zijn mannen broeders“.
Genesis 13:8 SV


Het culinaire programma van SBS6 ‘Over smaak valt te twisten’ viel mij op dat het woordje – niet – weggelaten is. Met andere woorden; over smaak valt wel degelijk te twisten mits je de grenzen kent waarbinnen het twisten zinvol is. God heeft de mens uniek gemaakt met zijn of haar eigen unieke talenten en gaven. Zo hebben we ook niet allemaal dezelfde smaak en dat maakt het juist allemaal zo diverse. Smaak heeft te maken met kiezen. Wat jij mooi vindt hoeft een ander niet mooi te vinden. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Het is daarom wijs om twist te vermijden door te zeggen: “Over smaak valt niet te twisten”.

Twist, wat o.a. ruzie, gehakketak en tweedracht betekent, is al vanouds bekend. De eerste twist begon tussen Adam en Eva nadat zij het zich lieten smaken van de (verboden) vrucht te eten. En over hun smaak werd wel degelijk getwist. Zij kozen ervoor om zich te verontschuldigen van de zonde en uiteindelijk legde Eva alle schuld bij de slang. Hun ongehoorzaamheid, hun twist, bracht tweedracht tussen God en de mens en had grote gevolgen voor de gehele mensdom.

We zien ook een twist tussen de herders van Abram en de herders van Lot. De aanleiding hiervan was hun rijkdom! Abram deed nog een liefdevol aanbod tot verzoening maar zonder resultaat en hun twist eindigde uiteindelijk in een scheiding. Opvallend was dat dit alles zich afspeelde bij Beth-El wat ‘Huis van God’ betekent, de plaats waar broeders in vrede met elkaar omgaan. Dat is de plaats waaraan de HERE Zijn zegen verbindt. (Ps. 133 Het Boek).

Helaas zien we ook veel getwist, onenigheid in het huis van God. We hakketakken over de muziek, over de liederen, over de prediking, over het lawaai, over de doop etc.!! We beseffen nog altijd niet de impact van wat twist doet in ons leven en in dat van anderen. Wat voor ellende, verdriet en scheuring het heeft veroorzaakt in vele levens en gemeenten. De reden is dat we dikwijls reageren vanuit ons vlees, ons oude mens, in plaats dat we ons laten leiden door de Geest. Paulus zegt in Galaten 5:17 : “Vlees en Geest zijn elkaars tegenstanders en behoren niet bij elkaar”. Werken van het vlees zijn onder andere “twist, toorn, partijzucht, tweedracht …”. Dat is wat twist doet. Het brengt verdeeldheid.

Het Hebreeuwse woord voor ‘smaak’ is misschien wel interessant om hier eens bij stil te staan. Het betekent o.a. gedrag, raadgeving, reden, goeddunken, oordeel, mening. Als we kijken naar het gedrag van Abram en Lot, hun getwist, hun geruzie, dan was dit natuurlijk geen goed voorbeeld voor hun herders, maar ook niet voor de wereld, de Kanaänieten en de Perizzieten, die toekeken. Hierin zit een belangrijke les voor ons allemaal. Jezus zegt: “Heb liefde voor elkaar. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor u heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat u Mijn discipelen bent.” Joh. 13: 35

Laten we eraan denken dat we broeders en zusters in de HEERE zijn en als iemand anders denkt ga dan niet in discussie maar gedenk deze woorden. “Over smaak valt niet te twisten”.
Hartelijke groet,
Tjitske M

home


Lees meer »