Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 10e Jaargang nr.109 Februari 2017 | 5777


Ellende door de mens veroorzaakt!

‘“Er is niemand die verstandig is,
en er is niemand die God zoekt.”
Romeinen 3:11


De hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad van 20 januari j.l. noemde het "een verademing" dat Donald Trump trouw zwoer met een hand op de Bijbel. "In de maatschappij waarin het geloofsleven alleen nog maar wordt ‘toegestaan’ maar het niet meer wordt gezien als leidraad voor de samenleving, moet de religieuze burger echter beter weten," schrijft rabbijn Lody van de Kamp in het Nederlands Dagblad.

Ik vraag mij af waarom de hoofdredactie het een verademing noemt. Heeft het voor hen dan zoveel meerwaarde omdat het een presidentiële hand is die op de bijbel wordt gelegd? Gaan zij dan voorbij aan die grote trotse presidentiële mond met opvallende uitlatingen? Een man die zich aan God noch gebod houdt en dan toch het lef heeft God de Almachtige om een zegen te vragen? Denken wij door naar de kerk te gaan en een bijbel thuis te hebben dat dit een verademing is?

Even terugkomend op ‘verademing’. De definitie van verademing is o.a.: bevrijding, geruststelling, opluchting. Wel, ik durf te zeggen dat het voor velen in Amerika en de wereld geen verademing is dat de heer D. Trump president is geworden. Hij kan dan wel de machtigste man van de wereld zijn, maar als wereldleider is hij, met al zijn immorele uitspattingen, absoluut geen goed voorbeeld voor Amerika en de wereld.

Zowel Amerika als Nederland zijn gebouwd op christelijk grondslag maar daar is langzamerhand niets meer van over. God is op de achtergrond geschoven met de bedoeling Hem helemaal te willen verwijderen, Hem monddood te maken!! Het doet me verdriet en pijn om dit te schrijven maar die kant gaan we wel op lieve mensen! Het is de zonde, van de mens, die zoveel ellende in deze wereld heeft veroorzaakt (spr. 14:34), maar de mens haalt zijn schouders op! Men lacht erom en gaat gewoon door op hun verderfelijke weg. Maar er komt een tijd waarop Hij de zonde op zijn beloop laat, wat uiteindelijk Zijn diepste oordeel betekent. Lees de Romeinenbrief maar eens door! De mens zelf is de oorzaak van alle ellende wat begon bij de eerste mens! Zij brachten door ongehoorzaamheid en trots, de ellende, de vloek over hun gehele nakomelingschap. Wij mogen aannemen dat God hen de onuitsprekelijke ellende, die door hun val van de mensdom zou komen, duidelijk voor ogen gesteld zal hebben, Toch gehoorzaamden zij de duivel in vol bewustzijn. Door onze voorouders zitten wij nu in de ellende! Want laten we wel wezen, God heeft de mens goed geschapen naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis met een heilige en volmaakte wil. Zijn volmaakte karakter heeft Hij in de mens gelegd maar daar is niets meer van over gebleven. Als gelovige denk je al gauw dat we beter zijn dan de mensen die in de wereld leven, maar dan moet ik je teleurstellen want Gods Woord zegt: “Er is niemand die verstandig is, en er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand die goed doet, er is niet tot één toe”. Rom.3:11 | Ps.53:1-3

Wanneer je God, niet met je verstand maar vanuit je hart, zou kennen, als je Hemelse Vader dan moet je weten hoe diep Hem dit alles treft. Hij heeft gevoelens, een hart, net zoals u en ik, en Zijn gevoelens en Zijn hart zijn diep gekwetst. Voor God is er niets vreselijker dan de zonde, omdat ze de mens te gronde richt. In Zijn liefde heeft Hij er alles aan gedaan om de mens te redden maar de meesten duwen zijn Hand weg!

         “De ganse dag breidde Ik mijn armen uit naar een opstandig volk,
         dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg, die niet goed is.” (Jesaja 65:2)

Maar Hij gaf de hoop nooit op!

        “Misschien zullen zij gehoor geven en zich bekeren, een ieder van zijn boze weg;
         dan zal Ik berouw hebben over het kwaad dat Ik hun denk aan te doen om de boosheid hunner handelingen.” ( Jeremia 26:3 )


Zijn wij in staat de diepte van Gods liefde te peilen? Hoe Hij vandaag de dag nog steeds de mens wil bereiken?


Hartelijke groet,
Tjitske

home


Lees meer »