Nr. 77 - Juni 2014 - 7e Jaargang Verschijnt 1x per maand


Vertel het door!


"Elk schriftwoord is door God geinspireerd en is dus bruikbaar voor het
onderricht voor het weerleggen van dwalingen, voor de verbetering
van de zeden en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven".
2 Tim. 3:16 WB Vertaling


De Bijbel: de richtsnoer van je leven. Wie de Bijbel niet leest is als een oud vrouwtje in Schotland. Ze was analfabeet en leefde in grote armoede. Ze kreeg eens een brief van een neef uit Amerika, maar legde die ongeopend weg. Toen de dominee op bezoek kwam en ervan hoorde, maakte hij de brief open en er bleek $1000,= in te zitten. Ze bleek, zonder het te weten rijk te zijn. Zo mogen wij ook de Bijbel openen en weten rijk te zijn in Christus.

Natuurlijk wilen we ook dat anderen kennis nemen van de rijkdom die we in Christus ervaren. Daarom willen we anderen er graag over vertellen, maar dat is vaak moeilijk. We lezen in Johannes 1:35-43 over twee broers: Petrus en Andres. De laatste was één van de discipelen van Johannes de doper. Hij verliet Johannes en volgde Jezus. Zijn eerste daad was: hij vertelde zijn broer Petrus over de Heer Jezus en leidde hem tot Jezus
De Heilige Geest overtuigde Andreas ervan dat "Jezus Gods Zoon is"!"Hij had de grote gaven van een Evangelist.

Bij de spijziging van de 5000 ( Joh. 6:8-9) vroeg Jezus aan Filippus, "Waar is brood te koop?"Wie zou hier kunnen helpen? Petrus of Johannes? Die niet, maar Andreas vond een jongen met 5 broden en 2 vissen. Andreas leidde die jongen tot Jezus. Daar moet je zijn! Weinig wordt tot veel bij de Heer Jezus. Niet het vele is goed, maar het goed is veel. Andreas wist dat de Heer Jezus oplossingen heeft problemen, waar anderen geen raad mee weten.

In Johannes 12:20-22 lezen we dat de Grieken de Heer Jezus willen zien. Ze vragen het aan Filippus maar deze gaat niet naar Petrus of Johannes, maar naar Andreas en hij leidde de Grieken tot de Heer Jezus. Andreas komt maar 3 keer voor in de Bijbel, maar wat heeft hij gezorgd voor een zegen voor anderen. Hij leidde 3x mensen tot de Heer Jezus. Niet iedereen is een Petrus of een Johannes, maar we kunnen allemaal wel een voorbeeld nemen aan Andrreas. Hij was degenen die zijn eenvoudige gave benutte. Ook wij kunnen heel eenvoudig onze gaven benutten: een arm om een schouder een bezoekje maken bij ouderen of ziekenhuisbezoek, een telefoontje plegen enz. We kunnen iedereen wijzen op de Heer Jeuzs. We zijn allemaal "parels" in Gods hand. Iedereen kan iemand vertellen over de Heer Jezus, zoals Andreas dat deed. We zijn niet allemaal evangelist, maar we kunnen wel bidden voor ouders, inderen, vrienden, enz. en ze in stilte bij de Heer brengen. Dat is ook een dienst die we voor God kunnen doen.

Ons antwoord in alle eenvoud kan zijn: "Geeft gij hen te eten" letterlijk en figuurlijk. Soms is dat moeilijk. Mozes had een 'zware tong', maar God stuurde Aäron, Gideon gaat 's nachts de gewijde paal omhakken. Hij was bang, maar deed het wel! Jona ging tegen wil en dank naar Ninevé en wachtte op de ondergang van de stad. Maar de mensen bekeerde zich en de stad werd gered. Wat is onze boodschap aan de wereld?

De wereld gaat ten onder aan machtswellust, aan zonden op allerlei gebied aan machtsmisbruik en vult u zelf maar in. Laten wij als Christenen een positief beeld uitstralen, net als Andreas dat deed. hij was een 'achtergrondfiguur', maar o zo belangrijk voor velen.

Ik bid dat iedereen met mij, zijn of haar gave wil en kan gebruiken om mensen tot de Heer Jezus te leiden. In 1 petrus 4:7 staat: 'Het einde aller dingen is nabijgekomen,. Komt dus tot bezining en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkaar. Wees gastvrij, dient zonder morren... opdat in alles God verheerlijkt wordt door Jezus Christus aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwgheid! Amen.Bron: P.Matla,home


Lees meer »